Al Ummah
Javastraat 6
7512 ZJ Enschede
(053) 4319935
alummah@simonscholen.nl

Onze school

Identiteit

Al Ummah is een basisschool op islamitische grondslag. Dit komt tot uiting in de aankleding en inrichting van het gebouw, in het vieren van islamitische feesten en in de aandacht die wij schenken aan het beleven van de islam.

Er is aandacht voor respectvol gedrag van de leerlingen onderling, jegens de ouders en de leerkracht en hun gedrag op straat. Kortom naar iedereen, ongeacht religie, afkomst, geslacht, uiterlijke kenmerken oriëntatie en voorkeur.

Wij kiezen voor een positieve benadering vanuit de principes van Vreedzaam en wij verbinden deze principes aan onze schooluitgangspunten en islamitische identiteit.

Kinderen krijgen in alle groepen godsdienstonderwijs.

Kinderen krijgen vanaf groep 4 les in het leren lezen en uitspreken van de koran in het Arabisch.

Kinderen vanaf groep 6 worden in de gelegenheid gesteld dagelijks het gebed te verrichten, als meditatieve onderbreking van hun lesactiviteiten, in onze moskee-/stilteruimte.

Wij zijn ons bewust van de diversiteit in opvattingen onder onze ouders, de wet- en regelgeving waar wij ons aan te houden hebben én de maatschappelijke acceptatie die wij in de stad en de samenleving verworven hebben. Deze gegevens nopen ons iedere beleidsgerelateerde onderwijsbeslissing vanuit een breed normatief perspectief te nemen. Dit kan betekenen dat lesstof of activiteiten in sommige gevallen buiten het waardenpatroon van individuele gezinnen vallen. De school maakt iedere beleidskeuze na alle meespelende belangen afgewogen te hebben en is bij vragen altijd bereid deze toe te lichten.  

Kwaliteit

Al Ummah staat voor kwaliteit van het onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving, dat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Uitgangspunt van ons onderwijs is Worden wie je bent.

Daarbij maken wij gebruik van eigentijdse methodes, materialen werkwijzen. Wij werken vanuit de leervraag van het individuele kind en zetten ons aanbod in op zijn niveau en manier van denken.

De resultaten die de kinderen behalen, worden zorgvuldig bijgehouden en geanalyseerd. Hierop wordt een passend onderwijsaanbod afgestemd. Naast voldoende aandacht voor de leervakken is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen voor ons heel belangrijk. Pas als een kind zich op z'n gemak voelt, zal hij tot optimaal leren kunnen komen.

Onderwijs

Wij krijgen regelmatig vragen wat voor soort school wij zijn, welke taal er bij ons gesproken wordt en of wij wel goede lesmethoden gebruiken. Dit geeft aan dat er nog veel onbekendheid is rond onze scholen. Een andere belangrijke vraag is of de kinderen op onze school wel voldoende leren

Al Ummah is een gewone Nederlandse basisschool. Dit betekent dat wij net als veel andere basisscholen in Nederland gebruik maken van moderne Nederlandstalige onderwijsmethodes. Door onze brede ervaring met kinderen met een NT2-achtergrond ligt onze kennis en ervaring ook met name op het gebied van taalontwikkeling bij kinderen.

De onderwijsresultaten zijn op niveau. Wij brengen jaarlijks in onze schoolkalender en via Scholen op de kaart aan ouders verslag uit van de leeropbrengsten van het voorgaande jaar.

Sluit ons onderwijs aan bij het reguliere middelbare onderwijs?

Ja. De aansluiting met het reguliere onderwijs is goed. Dit geven zowel de reguliere middelbare scholen als de leerlingen en hun ouders aan. Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de overstap naar het middelbaar onderwijs.

Sfeer

Wij hechten op school aan een goede onderlinge sfeer. Wij zijn een Vreedzame School, door de hele school heen is dit terug te vinden, in ons lesprogramma, in onze houding naar elkaar.

Wij leren kinderen vanaf groep 1 dat zij naar school komen om te werken in een plezierige en rustige leeromgeving. Als u overdag door onze school loopt merkt u dit ook door de rust die in ons schoolgebouw aanwezig is. De kinderen, de leerkrachten en de ouders werken allemaal samen om vanuit een rustige en vriendelijke sfeer het onderwijs mogelijk te maken.