MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan dat bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR heeft op onderdelen advies- en instemmingsbevoegdheid en denkt en beslist mee bij zaken als de besteding van de financiën, beleidsontwikkeling, de schoolformatie, het vakantierooster en het schooljaarplan. Nieuw beleid en ook de verantwoording van het beleid en het schooljaarplan worden in een jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Waar de Ouderraad een commissie is die zich informeel inzet voor de bloei van de school, heeft de Medezeggenschapsraad (MR) dus een formele taak en wettelijke bevoegdheden. 

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding

Mw. Jacqueline Geeraths-van Opzeeland (voorzitter)
Mw. Feride Erten-Calkin

Oudergeleding

Mw. Zohra Malik
Mw. Gulper Yaz