MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan dat bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR heeft op onderdelen advies- en instemmingsbevoegdheid en denkt en beslist mee bij zaken als de besteding van de financiën, beleidsontwikkeling, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, de inzet van personeel, enz.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:
Jacqueline Geeraths (voorzitter)
Demet Kucukdipe
Feride Erten

Oudergeleding:
Zohra Malik
Gülper Yaz
Vacature