Al Ummah
Javastraat 6
7512 ZJ Enschede
(053) 4319935
alummah@simonscholen.nl

Klachtenregeling

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige leeromgeving. Dit geldt zowelvoor ouders, voor leerlingen en voor medewerkers binnen de SIMON-scholen. Hoe zeer alle medewerkers van de school hun werk naar beste eer en geweten ook doen, het kan voorkomendat zich een onprettige situatie voordoet op school. Wij streven ernaar dat dergelijke situatiesonderling overleg tussen ouders, leerlingen/studenten, personeel en/of schoolleiding opgelost kunnen worden. Dit helpt de school ook om het onderwijs te verbeteren en de veiligheid te blijvenborgen. Komt u er niet goed samen uit of leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan de persoon zich wenden tot de directie. Deze kan dan samen zoeken naar een passendeoplossing en de klacht wegnemen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan men overgaan tot een klacht bij het bestuur van SIMON. Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactpersonen sociale veiligheid

Op Al Ummah hebben wij twee contactpersonen sociale veiligheid. Zij zijn het aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, of ongewenst gedrag van een collega, enzovoorts. De contactpersoon kan de klager opvangen, wegwijs maken in de klachtenregeling, overzicht geven van mogelijke vervolgstappen zoals doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Contactpersonen sociale veiligheid op school zijn mevrouw Arzu Yaz en mevrouw Gieta Lochan (loc. De Tulp).

Onafhankelijke contactpersoon

De bovengenoemde contactpersonen sociale veiligheid kunnen ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of via de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (088-144 02 00). Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.